Adatkezelés és adatvédelem

Ezen dokumentum célja az ITNH InnoTech Nord Hungary Kft. (továbbiakban ITNH Kft.) adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, vállalásainak, feltételeinek bemutatása.

Általános rendelkezések

A honlapon megjelenített információk, dokumentumok és egyéb tartalmak elsődlegesen tájékoztatási célokat szolgálnak. Azok konkrét ajánlatként, kinyilatkoztatásként nem értékelhetők.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy weboldalunk megtekintése az alább leírtak feltételek nélküli elfogadását jelenti:

Az alábbiakban tájékoztatást adunk arra vonatkozóan, hogy az adatkezelés és adatvédelem kérdésében az ITNH Kft. milyen megoldásokat alkalmaz, milyen információkat tart nyilván és azokat miként és mire használhatja föl. Tájékoztatást kap továbbá arról is, hogy az Önt és/vagy cégét érintő adatok tekintetében hogyan tud eljárni, hogyan tudja ezen adatokat és azok ITNH Kft. általi felhasználását és kezelését konkrétan ellenőrizni, illetve hogyan tud ezen adatok további felhasználása és kezelése tekintetében rendelkezni.

Ezen rendelkezések összhangban vannak a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásokkal, úgymint: 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során; 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az ITNH Kft., mint adatkezelő fenntartja a jogot a jelen dokumentumban megfogalmazott rendelkezések módosítására. Az ITNH Kft. adatkezelést és adatvédelmet szabályozó rendelkezéseinek aktuális változatát mindenkor a www.itnh.hu weboldal tartalmazza. A weboldal bármely felhasználója jogosult ezen dokumentumot kinyomtatni, és saját minőségbiztosításai rendszerében, mint az ITNH Kft. dokumentumát felhasználni.

A technikai és személyes adatok kezelése

Az ITNH Kft. weblapjának megtekintése alapvetően nem kötelezi az azt megtekintőt (továbbiakban Felhasználó) személyes adatainak megadására. A rendszer működtetése során viszont adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból technikailag rögzítésre kerülnek olyan adatok (a Felhasználó Internet-szolgáltatója és esetenként IP-címe; a Felhasználó számítógépének operációs rendszerének és szoftverböngészőjének verziószáma; a weboldal, ahonnan az ITNH Kft. honlapját elérte, és azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott; valamint azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt), melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, valamint naplóz. Ezen technikai adatok a felhasználó egyéb személyes adataival össze nem kapcsolhatók. Ezek alól kivételt a törvény által kötelezővé tett esetek képezhetnek. Az adatokhoz kizárólag az ITNH Kft., mint adatkezelő fér hozzá.

A weboldal cookie-kat helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Ezek a cookie- k nem az üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó gépén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó teljes mértékben rendelkezik felettük. A cookie-kat a böngésző beállításain keresztül lehet kikapcsolni. Azonban, ha letiltja, kikapcsolja, törli azokat, a weboldal egyes szolgáltatásai nem fognak megfelelően működni. Az oldal a cookie-kat a Felhasználó által kért szolgáltatás teljesítéséhez, elemzésekhez, testreszabott tartalmakhoz és hirdetésekhez használhatja fel.

Előfordulhat, hogy a weblapra olyan tartalmak kerülnek feltöltésre, amelyek elérése a Felhasználó azonosításához kötött. Így amennyiben a Felhasználó ezen korlátozott elérésű tartalmakhoz hozzá kíván férni, szükséges lesz személyes adatokat megadnia. Ezek lehetnek: név, cégnév, email cím, telefonszám, cím, valamint egyéb adatok (pl. adószám). Ezen azonosítási adatok megadása tehát a Felhasználó saját döntésén alapul, így azokat a korlátozott tartalom elérése érdekében a Felhasználó önként bocsátja a weboldal üzemeltetőjének rendelkezésére, és ezzel egyidejűleg hozzájárul azok rögzítéséhez, felhasználásához és feldolgozáshoz.

Az ITNH Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a fent leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A személyes adatok harmadik személy számára történő átadása – hacsak jogszabály vagy jogerős hatósági előírás illetve kötelezés ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az ITNH Kft. a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel, aki email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő veszi igénybe a korlátozott tartalom eléréséhez szükséges szolgáltatást. Erre tekintettel egy megadott regisztrációval történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

Az ITNH Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználóktól szerzett mindennemű adatot – különös tekintettel a személyes adatokra – annak elvesztése, véletlen vagy szándékos megváltoztatása, továbbá az ahhoz való jogtalan hozzáférés vagy illetéktelen felhasználás megakadályozása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal kezel. A Felhasználó jogosult az ITNH Kft. biztonságos adatkezelését a gyakorlatban ellenőrizni. Ezen szándékát írásban kell jeleznie.

Az adattárolás bárminemű feltételének megszűnése esetén az adatok az ITNH Kft. által törlésre kerülnek. Ideértve a Felhasználó által írásban jelzett ezirányú szándékát is, amelynek részleteit a következő pont tartalmazza.

A Felhasználó rendelkezése a személyes adatokkal kapcsolatban

A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására vagy feldolgozására vonatkozóan.

A Felhasználó kérheti továbbá személyes adatainak módosítását is. Amennyiben a weboldalon erre lehetőség kínálkozik, úgy a módosítás történhet a Felhasználó személyes adatokat tartalmazó oldalán (pl. Felhasználói fiók) is.

A Felhasználó a személyes adatok módosítására vagy törlésére vonatkozó igényét írásban köteles jelezni az ITNH Kft., mint adatkezelő felé. Ez történhet postai vagy elektronikus úton eljutatott levélben is. Hivatalos postai- illetve email címnek a weboldalon a levélküldés időpontjában aktuálisan feltűntetett címek tekintendők. A személyes adatok módosítására vagy törlésére legkésőbb az írásos értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll az ITNH Kft., mint adatkezelő rendelkezésére. Az ITNH Kft. kinyilatkoztatja azon szándékát, miszerint súlyos visszaélésre okot vagy lehetőséget adó esetben haladéktalanul intézkedik a Felhasználó által kért módosítás vagy törlés mielőbbi elvégzése érdekében.

A személyes adatok törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok visszaállíthatóságára az ITNH Kft. felelősséget nem vállal.

Az adatok továbbadása harmadik fél részére

Az ITNH Kft., mint adatkezelő jogerős hatósági kötelezés esetén jogosult és köteles a rendelkezésére álló és általa szabályszerűen kezelt adatokat a Felhasználó külön értesítése nélkül az illetékes hatóságoknak továbbítani. Az adatok harmadik fél részére történő ilyen jellegű átadása, valamint az ebből származó következmények miatt az ITNH Kft. felelőssé nem tehető.

Az ITNH Kft. weboldalának üzemeltetésével kapcsolatos technikai feladatokat (tárhelyszolgáltatás, webfejlesztés, stb.) az ITNH Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló szakcégek végzik. Ezen cégek tevékenységük alapján elkerülhetetlenül hozzáférhetnek a weboldalt felkereső Felhasználók technikai vagy akár személyes adataihoz is. Ezen adatokat az adott cégek saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatuknak megfelelően kezelik.

A megrendelői igények teljesítése során sor kerülhet csomagok kézbesítésére is. Ennek okán a Felhasználó személyes és megrendelési adatait a megrendelt csomagok kézbesítése érdekében az ITNH Kft. a csomagszállító cégeknek továbbíthatja, amelyek azt saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatuknak megfelelően kezelik.

Átirányítások kezelése

A weboldalon elhelyezésre kerültek és kerülhetnek olyan linkek és pluginok, amelyek rákattintással történő aktiválása valamilyen átirányítást, automatikus tevékenységet eredményezhet. Ilyenek lehetnek: további weboldalak linkjei, email címek esetében aktív hivatkozások, vagy beépülő (plugin) bővítmények például Linkedin, Facebook, stb. esetében. Ezekben az esetekben a Felhasználó számítógépe és annak böngészője kapcsolatba kerül a harmadik fél informatikai rendszerével. Ilyen esetekben a Felhasználó érintett adatainak harmadik fél általi kezelésére azok saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának előírásai és vállalásai vonatkoznak.

Az adatok kezelésének időtartama

A Felhasználó törlésre vonatkozó kérésének hiányában az ITNH Kft. a Felhasználó adatait határozatlan ideig kezelheti, de saját hatáskörében bármikor dönthet ezen adatok törléséről, amennyiben ezzel a Felhasználó üzemszerű rendszerhasználatát nem hátráltatja vagy lehetetleníti el.

Amennyiben az ITNH Kft. tudomására jut olyan információ, amely szerint a Felhasználó igazolhatóan jogellenesen használt személyes adatokat, vagy megtévesztő adatokat adott meg, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni. Ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult mindennemű adatot a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni és/vagy a hatóságok rendelkezésére bocsátani is.

Az ITNH Kft. informatikai rendszere elleni hacker támadás vagy más hasonló, a tárolt és kezelt adatokra hatással lévő eset (pl. bárminemű súlyos szerveroldali probléma) vis majornak minősül, így ilyen esetben az ITNH Kft. az adatok elvesztése vagy esetleges nyilvánosságra kerülése tekintetében felelőssé nem tehető.

Kelt: 2022.06.13